CHEMICAL

"การพัฒนา อย่างยั่งยืน"

การพัฒนา อย่างยั่งยืน

กิจกรรม/โครงการการพัฒนาและความรับผิดชอบต่อสังคม

การบริหารจัดการองค์กร
อย่างยั่งยืน

บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการดำเนินการ และปรับตัวให้ทันต่อความท้าทายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน มุ่งมั่นที่จะตอบสนองตามความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที พร้อมดำเนินการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของบริษัทแม่ Sanyo Chemical Industries, Ltd. Japan และการบริหารตามหลักของประเทศและหลักสากล ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมทุกภาคส่วน

การบริหารจัดการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จากัด มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของการผลิตเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงโดยคำนึงถึงความปลอดภัยขององค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้บริโภค ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการดำเนินการของบริษัทแม่ Sanyo Chemical Industries, Ltd. Japan และโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial works : CSR-DIW) อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติบัติอย่างจริงจังต่อหลักจริยธรรมและนิติธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยธรรมและปัจเจกของบุคคล ยอมรับผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เคารพต่อแนวปฏิบัติของสากล และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เสริมสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การจัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของการผลิตเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยที่ยังคงให้ความสำคัญกับความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการรักษาปกป้องสิ่งแวดล้อม บริษัทได้มีการดำเนินการให้บรรลุผลเพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามบริษัทแม่ Sanyo Chemical Industries, Ltd. Japan มาตรฐานของประเทศและมาตรฐานสากล โดยทางเราได้รับรองระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001:2015 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) และยังมีการประยุกต์มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต มาตรฐานการจัดการพลังงาน มาตรฐานความสะอาดของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานฮาลาล และ อื่น ๆ โดยเราจะดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งแวดล้อม และสังคมทุกภาคส่วน

นโยบายคุณภาพ

พวกเราจะเติมเต็มความคาดหวังของลูกค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งความเชื่อถือไว้วางใจ โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ราคายุติธรรม และมีการสนับสนุนทางเทคนิคอย่างดีเยี่ยม

นโยบายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

พวกเราจะมุ่งมั่นพยายามไปสู่ความสมบูรณ์แบบของความปลอดภัยและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นภารกิจหลักของเราต่อสังคม