CHEMICAL

สนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ

สนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ

17 Feb 2022

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.65 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้สนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ ม.11 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ให้กับผู้ใหญ่บ้าน                                                      นางพเยาว์ ธาระวรรณจิตร เพื่อนำทุนการศึกษานี้มอบให้กับโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์และสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ ม.11ในลำดับต่อไป
Share :