CHEMICAL

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน

07 Jul 2021

วันที่ 7 ก.ค.2564 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ม. 11 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์พื้นป่าของทางชุมชน เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนที่ดีเสมอมา
Share :