CHEMICAL

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชนหมู่ 11 ตำบลหนองบัว

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชนหมู่ 11 ตำบลหนองบัว

12 Jun 2020

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ม.11 ณ ฝ่ายกักน้ำแก้มลิง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โครงการปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ปลูกหญ้าแฝก แจกพันธุ์ผัก รักษาแหล่งน้ำ โดยมีนายอำเภอบ้านค่าย กล่าวเปิดงาน การนี้บริษัทได้ตระหนักถึงการฟื้นฟูธรรมชาติ รักษาป่าต้นน้ำและส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของทางชุมชนที่ดีเสมอมา
Share :