Loading

สินค้าของเรา

สารช่วยการกระจายตัว

Principal Component :

สารลดแรงตึงผิวไอออนิค ประเภทกรดคาร์บอกซีลิค

Features :

เป็นสารช่วยการกระจายตัวของรงควัตถุอนินทรีย์ เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต น้ำดิน ซาตินขาว และอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ในน้ำ  ทำให้ของเหลวข้นในน้ำมีความหนืดต่ำ
นอกจากนี้ยังช่วยทำให้ของเหลวข้นในน้ำมีความเสถียรต่อความร้อน โดยลดการเพิ่มขึ้นของความหนืดของของเหลวข้นในน้ำระหว่างที่ขนถ่ายทางปั๊มหรืออื่น ๆ เป็นต้น

Application :

ใช้เป็นสารช่วยการกระจายตัวของรงควัตถุอนินทรีย์ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ เซรามิค และสี เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต น้ำดิน ซาตินขาว และอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ในน้ำ


Product Active content Viscosity Remark
CARRYBON L-400 43% 450 mPa・s Sodium salt
SANSPARL TA-12 50% 520 mPa・s Ammonium salt
SANSPARL TA-40 40% 80 mPa・s Ammonium salt