Loading

ข่าวสาร & กิจกรรม

ได้รับประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลระดับเงิน 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

22-07-2563

        เมื่อวันที่  22 กรกฎาคม 2563 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับรองประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลระดับเงิน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 “โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563” หรือ “Zero Accident Campaign 2020”  จัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยสามารถบริหารงานให้ปราศจากอุบัติเหตุในการทำงานได้ติดต่อกันมายาวนานถึง 1,647,609 ชั่วโมงทำงาน