Loading

ข่าวสาร & กิจกรรม

กิจกรรม Team Building 2561

14-12-2561

     14-15 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม Team building & New Year Party นอกสถานที่ ณ ภูสักธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยกิจกรรม Team building มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคีและฝึกการทำงานเป็นทีมและละลายพฤติกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงาน