Loading

SHE (Safety Health Environment)

การฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2563

18-09-2563

     ในวันที่ 21-22 กันยายน 2563 ทางบริษัทได้จัดการฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ  และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ทบทวนและเพิ่มพูนทักษะความสามารถขององค์กรในกา...

ได้รับประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลระดับเงิน 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

22-07-2563

        เมื่อวันที่  22 กรกฎาคม 2563 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับรองประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลระดับเงิน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 “โครงการรณรง...

กิจกรรมแข่งขันดับเพลิงภายในครั้งที่ 13 ประจำปี 2563

26-11-2562

     ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมแข่งขันดับเพลิงภายในครั้งที่ 13 ประจำปี 2562  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะของพนักงานและเป็นการเตรียมควา...

ได้รับประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลระดับเงิน 2019 ต่อเนื่องปีที่ 2

04-07-2562

     เมื่อวันที่  4 กรกฎาคม 2562 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลระดับเงิน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 “โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหต...

การฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

30-05-2562

 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ทางบริษัทได้จัดการฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ  และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทบทวนและเพิ่มพูนทักษะความสามารถขององค์กรในการตอบสนองภาวะฉุก...