Loading

SHE (Safety Health Environment)

กิจกรรมแข่งขันดับเพลิงภายในครั้งที่ 13 ประจำปี 2563

26-11-2562

     ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมแข่งขันดับเพลิงภายในครั้งที่ 13 ประจำปี 2562  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะของพนักงานและเป็นการเตรียมควา...

ได้รับประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลระดับเงิน 2019 ต่อเนื่องปีที่ 2

04-07-2562

     เมื่อวันที่  4 กรกฎาคม 2562 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลระดับเงิน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 “โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหต...

การฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

30-05-2562

 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ทางบริษัทได้จัดการฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ  และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทบทวนและเพิ่มพูนทักษะความสามารถขององค์กรในการตอบสนองภาวะฉุก...

กิจกรรมแข่งขันดับเพลิงภายในครั้งที่ 12 ประจำปี 2561

27-11-2561

     ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมแข่งขันดับเพลิงภายในครั้งที่ 12 ประจำปี 2561  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะของพนักงานและเป็นการเตรียมควา...

การฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2561

18-07-2561

      ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 ทางบริษัทได้จัดการฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ  และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทบทวนและเพิ่มพูนทักษะความสามารถขององค์กรในการต...