Loading

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW

 

     บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของการผลิตเคมีภัณฑ์ โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยธรรม และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

     พวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสารเคมีที่มีคุณภาพสูงโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน