Loading

คุณธรรมการดำเนินธุรกิจ

     

      กลุ่มบริษัท ซันโย เคมิคอล จำกัด ยึดมั่นตาม “หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท”ที่จะดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ ทางบริษัทได้เลือกที่จะนำข้อพึงปฏิบัตินี้มาใช้ โดยมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์สังคมให้ยั่งยืนสืบไป อีกทั้งยังเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคติพจน์ของบริษัท ด้วยจิตสำนึกอันดีและมีคุณธรรมต่อสังคม กล่าวคือ ทางบริษัทคาดหวังให้พนักงานทั้งระดับบริหารรวมไปถึงระดับปฏิบัติการทุกคนประพฤติปฎิบัติตาม“หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท” ได้เป็นอย่างดี 

 ดังนั้น หลังจากสามารถตอบคำถามทุกข้อต่อไปนี้ว่า “ทำได้อย่างไม่มีปัญหา” แล้ว  ขอให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอย่างระมัดระวังด้วย   

  1. คุณไม่ได้นำเรื่องผลกำไรหรืองบประมาณ หรืออื่นๆ มาเป็นข้ออ้างในการตัดสินใจที่เสี่ยงต่อความไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  2. คุณไม่ได้ใช้ทัศนคติในแง่ดีเกินไป หรือความเชื่อที่อยู่เหนือเหตุผล มาตัดสินใจทำในสิ่งที่เสี่ยงต่อความไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  3. การตัดสินใจของคุณสอดคล้องกับ“หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท” และไม่เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัท ซันโย เคมิคอล จำกัด แต่อย่างใด
  4. คุณไม่ได้ปกปิดอำพรางหรือปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูล เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยพลการแต่อย่างใด
  5. คุณไม่มีพฤติกรรมที่ทำให้เข้าใจผิด จนอาจส่อไปในทางผิดกฎหมายแต่อย่างใด
  6. คุณไม่ได้ถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
  7. คุณสามารถบอกสังคมได้อย่างภาคภูมิใจว่า การประพฤติปฏิบัติของคุณถูกต้องตามหลักกฎหมาย มีความเที่ยงธรรม และยุติธรรมอยู่เสมอ

 

ประกาศให้ปฏิบัติ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558