Loading

จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ

จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ

ของกลุ่มบริษัทในเครือ ซันโย เคมิคอล

 

พวกเรา บริษัทในเครือซันโย เคมิคอล ได้คงไว้ซึ่งจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และเพื่อเติมเต็มความรับผิดชอบต่อสังคมโดยดำเนินการเพื่อสนับสนุนความเป็นสังคมที่ยั่งยืน เราให้คำมั่นที่จะพัฒนาสังคมและปฏิบัติตามปณิธานของเราที่ว่า เราจะร่วมสนับสนุนสร้างสรรค์สังคมให้ดีกว่าผ่านการดำเนินงานของบริษัทเรา ด้วยจิตสำนึกและความซื่อตรงตามจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทนี้ เราจึงได้บัญญัติแนวปฏิบัติของจรรณยาบรรณการดำเนินธุรกิจดังนี้

  1. พวกเรา ซันโย จะพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยต่อสังคมเพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคและลูกค้า
  2. ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เราจะแข่งขันอย่างเป็นธรรมและดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม
  3. เราจะริเริ่มส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติเหตุและหายนภัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มกำลัง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความยั่งยืนต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  4. เราจะมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลบริษัทอย่างถูกต้อง ชัดเจนและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชน  อีกทั้งเรายังปกป้องและเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเราเองและของบุคคลอื่น ตลอดจนปกป้องและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของลูกค้าอย่างทั่วถึง
  5. ในฐานะ “เป็นพนักงานที่ดีของบริษัท” เราจะร่วมสนับสนุนช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ที่ดีต่อสังคม
  6. เราจะเคารพความแตกต่างและปัจเจกภาพของพนักงาน และรับรองว่าพนักงานจะมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย
  7. เพื่อตอบสนองการดำเนินธุรกิจแบบโลกาภิวัฒน์ของบริษัท เราจะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศและกฎระเบียบของสังคมที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ จะเคารพสิทธิมนุษยชนและบรรทัดฐานสากลอื่นๆ จะดำเนินการโดยคำนึงถึงวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างหลากหลายและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย  และจะรับผิดชอบต่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจในประเทศและภูมิภาคต่างๆ ที่ดำเนินธุรกิจอยู่
  8. เราจะต่อต้านและปฏิเสธการเข้าร่วมกับกลุ่มและองค์กรที่เป็นปรปักษ์ต่อสังคมอย่างเข้มแข็ง ซึ่งเป็นต้นเหตุของภัยคุกคามต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาสังคม

ให้คณะผู้บริหารและพนักงานในระดับบริหารทุกคนต้องรับผิดชอบในการดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อสนับสนุนและนำจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทไปปฏิบัติภายในเครือบริษัท ซันโย เคมิคอล โดยคาดหวังให้คู่ค้าเคารพจรรยาบรรณนี้เช่นเดียวกัน อีกทั้งคณะผู้บริหารต้องสนับสนุนการพัฒนาและการนำระบบไปปรับใช้อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จตามจรรยาบรรณบริษัทนี้

ในกรณีมีการละเมิดจรรยาบรรณนี้ ให้ผู้บริหารระดับสูงดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุของการละเมิด หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดการละเมิดซ้ำอีก และต้องเผยแพร่ข้อมูลการแก้ไขปัญหาที่จำเป็นเหมาะสมต่อสาธารณชน หลังจากแสดงความรับผิดชอบโดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างรวดเร็วและเหมาะสมต่อสาธารณะแล้ว ต้องมีการดำเนินการทางวินัยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงประธานบริษัทด้วย

 

ประกาศให้ปฏิบัติ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558