Loading

จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ

จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ

ของกลุ่มบริษัทในเครือ ซันโย เคมิคอล

พวกเรา บริษัทในเครือซันโย เคมิคอล ได้คงไว้ซึ่งจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และเพื่อเติมเต็มความรับผิดชอบต่อสังคมและดำเนินการเพื่อสนับสนุนความเป็นสังคมที่ยั่งยืน เราให้คำมั่นที่จะพัฒนาสังคมและปฏิบัติตามปณิธานของเราที่ว่า เราจะร่วมสนับสนุนสร้างสรรค์สังคมให้ดีกว่าผ่านการดำเนินงานของบริษัทเรา ด้วยจิตสำนึกและความซื่อตรงตามจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทนี้ เราจึงได้บัญญัติแนวปฏิบัติของจรรณยาบรรณการดำเนินธุรกิจดังนี้

  1. พวกเรา ซันโย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยต่อสังคมผ่านนวัตกรรมของพวกเรา และมุ่งมั่นเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและการแก้ไขปัญหาสังคม นอกจากนี้เราจะให้ข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแก่ผู้บริโภคและลูกค้า รวมทั้งสื่อสารกับพวกเขาด้วยความสุจริตใจ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคและลูกค้า
  2. เราจะทุ่มเทในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างป็นธรรม การทำธุรกรรมอย่างเหมาะสม และการจัดซื้ออย่างมีความรับผิดชอบ
  3. เราจะดำเนินการเชิงรุกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันอุบัติเหตุและหายนภัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มกำลัง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความยั่งยืนต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  4. เราจะมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลบริษัทอย่างถูกต้อง ชัดเจนและเป็นธรรมไม่เพียงเฉพาะต่อผู้ถือหุ้นแต่ยังรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
  5. เราจะปกป้องและเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของเราเองและของบุคคลอื่น ตลอดจนปกป้องและจัดการข้อมูลพนักงานและข้อมูลของลูกค้าอย่างทั่วถึง
  6. เราจะดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคน
  7. ในฐานะพวกเรา “เป็นพลเมืองที่ดีขององค์กร” พวกเราจะร่วมสนับสนุนช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ที่ดีต่อสังคม
  8. เราจะให้ความตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการทำงาน พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น และเราจะเคารพความหลากหลาย และปัจเจกภาพของบุคคล รวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัยและถูกหลักอาชีวอนามัย
  9. เราจะดำเนินการจัดการอย่างทั่วถึงและเป็นระบบต่อเหตุการณ์หรือวิกฤตการณ์ เมื่อเผชิญกับการกระทำของกองกำลังต่อต้านสังคม การก่อการร้าย การโจมตีทางไซเบอร์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติและวิกฤตอื่น ๆ ที่เป็นภัยคุกคามต่อภาคประชาสังคมและกิจกรรมขององค์กร

คณะผู้บริหารและกลุ่มบริหารทุกคนต้องรับผิดชอบและปฏิบัติสิ่งที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมหลักจรรยายรรณของกลุ่มบริษัทซันโย รวมทั้งส่งเสริมในการพัฒนาและมีส่วนร่วมพร้อมทั้งส่งเสริมในการปฏิบัติให้หลักจรรยาบรรณสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี กลุ่มผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและส่งเสริมในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณดังกล่าวทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มบริษัท

ในกรณีที่มีการละเมิดหลักจรรยาบรรณเหล่านี้และสูญเสียความไว้วางใจจากสังคม กลุ่มผู้บริหารจะต้องมีหน้าที่ตอบโต้และรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมไปถึงค้นหาต้นตอของสาเหตุและการหาทางป้องกันแก้ไขต่อเหตุการณ์ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

ประกาศให้ปฏิบัติ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561