Loading

การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการ

     บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด มุ่งมั่นในพันธะสัญญาที่รับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตามที่ต้องการโดยที่ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินการให้บรรลุผลเพื่อสร้างระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001:2015 และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ตามลำดับโดยเราจะดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายและเป้าหมายคุณภาพ รวมถึงนโยบายวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สนองความต้องการของลูกค้า และมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ลุกค้ามุ่งหวังโดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

นโยบายคุณภาพ

พวกเราจะเติมเต็มความคาดหวังของลูกค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งความเชื่อถือไว้วางใจ โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ราคายุติธรรม และมีการสนับสนุนทางเทคนิคอย่างดีเยี่ยม

นโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

พวกเราจะมุ่งมั่นพยายามไปสู่ความสมบูรณ์แบบของความปลอดภัยและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นภารกิจหลักของเราต่อสังคม