Loading

นโยบายและปณิธาน

       

"เราจะร่วมสนับสนุนสร้างสรรค์สังคมให้ดีกว่าผ่าน

การดำเนินงานของบริษัทเรา"

 

เพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว พวกเรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. พวกเรามีความเชื่อว่าบริษัทมีการรวมกำลังของเงินทุน, การบริหาร และแรงงานที่มีอยู่เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ พวกเรามีความพยายามอย่างที่สุดที่จะบรรลุความเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ง

2. เชื่อว่าพวกเรามีพลังของการสร้างสรรค์อย่างไม่มีจุดสิ้นสุด พวกเราจะพยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างไม่รู้จบ และจะป้อนผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบและมีคุณภาพสูงสู่ตลาด

3. พวกเรามีความเชื่อว่า กำไรที่ยั่งยืนย่อมมาจากการสร้างสรรค์คุณค่าเท่านั้น และเราจะไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้มาแบบผิวเผิน

4. พวกเราจะเติมเต็มความคาดหวังของลูกค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งความเชื่อถือไว้วางใจ โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ราคายุติธรรม และมีการสนับสนุนทางเทคนิคอย่างดีเยี่ยม

5. เมื่อสมาชิกในบริษัทได้มีวิสัยทัศน์เดียวกันเพื่ออนาคตของบริษัท และนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเรา พวกเราจะได้รับรางวัลเป็นผลกำไรอย่างงดงาม ซึ่งกำไรเหล่านี้จะได้รับการจัดสรรไปสู่ กองทุนสำรองภายในบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานอย่างยุติธรรม

6. พวกเราจะมุ่งมั่นพยายามไปสู่ความสมบูรณ์แบบของความปลอดภัยและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นภารกิจหลักของเราต่อสังคม